Táborový řád Letního dětského tábora Svojanov

 

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

 

 

Každý účastník tábora

·         se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a kamarádsky.

·         se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.

·         provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.

·         se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.

·         je povinen udržovat svou chatku, pokoj, tábořiště a okolí v čistotě.

·         dbá na svou osobní hygienu.

·         chrání přírodu živou i neživou.

·         dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.

·         se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.

·         šetří zařízení tábora.

·         svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu.

·         nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu.

·         nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.

·         si uloží peníze a jiné cennosti do táborového trezorku u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta ani nebude prošetřována.

·         při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst Letního dětského tábora Svojanov.

   


Každý účastník tábora dodržuje

·         zákaz konzumace hub a zmrzliny.

·         zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin na chatce, či pokoji.

·         zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.

·         zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora.

·         zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky, okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.

·         zákaz navštěvování cizí chatky či pokoje, zvláště po večerce. Do všech chatek mají povolen přístup jen táboroví vedoucí.

·         zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy v kuchyni smí pracovat pouze hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, hospodáři, kuchaři a pomocníci v kuchyni.

·         zákaz kouření a požívání jiných návykových a omamných látek.

 

 

Návštěvy táborníků na táboře

·         jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.